Zásady ochrany osobných údajov

 • Informácia o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webstránky www.suchapostielka.sk  

   

  1. Úvod

  Spoločnosť FERRING Slovakia s. r. o. (ďalej len „spoločnosť FERRING“), ako prevádzkovateľ  podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) spracúva osobné údaje návštevníkov webstránky www.suchapostielka.sk v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť FERRING pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Za týmto  účelom Vám v nasledovnom texte uvádzame informáciu o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webstránky www.suchapostielka.sk (ďalej len „Informácia“).

  1. Informácia o spracúvaní osobných údajov návštevníkov webstránky www.suchapostielka.sk
  2. Aké sú kontaktné údaje spoločnosti FERRING, ktorá ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť FERRING Slovakia s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 87073/B so sídlom na adrese Apollo, Prievozská 4D, Blok E, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 987 932, e-mail: SK0-Recepcia@ferring.com.

   

  1. Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?

  Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vami položenú otázku v rámci Poradne. Po položení Vašej otázky Vám bude najprv zaslaný notifikačný e-mail o tom, že sa Vaša otázka spracováva a ak ju lekár v Poradni vyhodnotí ako relevantnú, bude Vám následne zaslaný e-mail s odpoveďou. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že Vaša otázka s odpoveďou bude zverejnená aj na webovej stránke www.suchapostielka.sk,  avšak na anonymnej báze, t.j. bez uvedenia Vašich osobných údajov.

  1. Na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

  V rámci Poradne spracúvame aj údaje týkajúce sa zdravia, ktoré patria medzi tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov (citlivé údaje) a ktoré je v súlade s GDPR možné spracúvať len za splnenia výnimiek uvedených v článku 9 ods. 2 GDPR.

  V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe výnimky uvedenej v článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, t.j. na základe Vami udeleného výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

  V súlade s GDPR je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  Vzhľadom na to, že súčasťou osobných údajov, ktoré nám prostredníctvom Poradne poskytnete sú aj údaje týkajúce sa zdravia, ktoré môžeme spracúvať iba na základe Vášho výslovného súhlasu, v prípade jeho neudelenia, nebudeme môcť Vaše osobné údaje spracúvať, a tým pádom Vám nebude poskytnutá odpoveď na Vašu otázku.

  1. Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

  Vaše osobné údaje poskytujeme:

  • pánovi MUDr. Jurajovi Kováčikovi, resp. inému lekárovi ako špecialistovi v danej problematike, ktorý ako sprostredkovateľ spoločnosti FERRING odpovedá na Vaše otázky v rámci Poradne,
  • v nevyhnutnom rozsahu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté alebo inak sprístupnené aj externým spoločnostiam, ktoré pre spoločnosť FERRING zabezpečujú administráciu webstránky suchapostielka.sk.

   

  1. Uskutočňujeme prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín?

  Spoločnosť FERRING neprenáša a ani nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

  1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutne potrebnú na zodpovedanie Vašej otázky alebo na jej vyhodnotenie, či je relevantná, pokiaľ skôr neodvoláte Váš súhlas s ich spracúvaním na účel uvedený v bode 2 tejto Informácie. Po zodpovedaní Vašej otázky, alebo po vyhodnotení Vašej otázky ako irelevantnej sú Vaše osobné údaje anonymizované a nie sú spoločnosťou FERRING ďalej spracúvané.

  1. Sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom automatizovaného individuálneho rozhodovania?

  Vaše osobné údaje nie sú spracúvané spôsobom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. (t.j. neexistuje softvér, ktorý by spracúval Vaše osobné údaje a odpovedal na Vami položené otázky v rámci Poradne).  

  1. Aké máte podľa nariadenia GDPR práva?

  Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na to, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na Vami položenú otázku v rámci Poradne, máte nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od spoločnosti FERRING   potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
  • právo na opravu – máte právo na to, aby spoločnosť FERRING bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;
  • právo na vymazanie – máte právo žiadať, aby spoločnosť FERRING vymazala všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak sú zároveň  splnené podmienky stanovené nariadením GDPR;
  • právo na obmedzenie spracúvania – máte právo na to, aby v určitých prípadoch spoločnosť FERRING obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce spoločnosti FERRING overiť správnosť týchto údajov;
  • právo na prenosnosť údajov – máte právo získať od spoločnosti FERRING osobné údaje, ktoré o Vás spracúva a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi;
  • právo odvolať súhlas – máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili, pričom odvolanie Vášho súhlasu je rovnako jednoduché, aké bolo jeho poskytnutie. Postačuje, ak nám napíšete na adresu sídla spoločnosti FERRING alebo e-mail na: SK0-Recepcia@ferring.com kde jednoducho uvediete, že odvolávate svoj súhlas, ktorý ste nám poskytli;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – okrem vyššie uvedených práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

   

  1. Ďalšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov:

  V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: SK0-Recepcia@ferring.com.

Naša webstránka používa súbory cookies, aby Vám poskytla čo najpohodlnejšie prehliadanie našej webstránky a prispôsobila obsah Vašim záujmom. Vezmite prosím na vedomie, že pokračovaním v jej používaní súhlasíte s používaním cookies na tejto webstránke. Podrobnú Informáciu o používaní cookies ako aj o možnosti odmietnutia alebo obmedzenia ich používania nájdete zde. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close